NEUROPSIHIJATRIJA

prof dr Snežana Filipović

prof dr Jasmina Solević

Neuropsihijatrijski pregled dijagnostikuje, pomaže i leči oboljenja iz grupe neuroloških i psihijatrijskih smetnji.