PATOHISTOLOGIJA

LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOGIJU

Laboratorija za patohistološku i citološku dijagnostiku je savremeno opremljena. Obrađujemo i analiziramo različite uzorke tkiva i parafinskih blokova (kalupe) koji su prethodno obrađeni u našoj laboratoriji ili drugim ustanovama. Sa vodećim laboratorijama u zemlji radimo sve metode savremene patohistološke i citološke dijagnostike: histohemiju, imunohistohemiju, in situ hibridizaciju (ISH), fluorescentnu in situ hibridizaciju (FISH) i citogenetske analize. Koristimo originalne reagense najpoznatijih svetskih, sertifikovanih proizvođača.

Zahvaljujući automatizovanoj obradi tkiva, osnovna histološka analiza uzorka (H&E preparat) endoskopskih i incioznih biopsija je gotova za 24-48h, a operativnih materijala i biopsije kostne srži za 48h. U slučaju dodatnih analiza (imunohistohemija, ISH, FISH, citogenetika) obrada i analiza traju nešto duže, najviše do 7 dana. Citološka analiza je gotova istog dana.

Posedujemo sopstveni vozni park za patronažu, sa ekipom vozača, spremnih da u bilo kom tr

enutku tokom dana uzmu uzorke i dostave rezultate na zahtevanu adresu. Ove ekipe terenske službe ujedno obezbeđuju transport uzoraka u centralnu jedinicu pod neophodnim propisanim uslovima.

U patohistološkoj laboratoriji radimo sledeće analize:

CITOLOŠKE ANALIZE

Citološki se analiziraju brisevi različitih organa, ispljuvak, materijal dobijen punkcijom sadržaja cista različitih organa, pleuralne, perikardijalne i peritonealne duplje, likvor, iscedak iz dojke i drugih organa, mokraća kao i perkutane iglene biopsije (FNAB). Analiza podrazumeva utvrđivanje ćelijskog sastava i detekciju malignih ćelija. Cervikalni brisevi se obrađuju Papa Nicolau metodom. Moguća je tipizacija HPV virusa imunohistohemijskom i metodom in situ hibridizacije uz određivanje nisko i visoko rizičnih grupa. Ove analize se rade i na histološkim presecima biopsija grlića materice. Kod HPV pozitivnih nalaza se određuje p16 kao parametar visokog rizika za nastanak k

arcinoma grliča materice.

PATOHISTOLOŠKE ANALIZE

Standardna patohistologija obuhvata obradu i morfološku analizu tkivnih uzoraka dobijenih različitim invazivnim metodama kao i ex tempore dijagnostiku u toku operativnog zahvata. Pored toga rade se i konsultativne morfološke analize na donetim parafinskim blokovima, prethodno obrađenim u drugim ustanovama. Koristi se standardno hematokslilin/eozin bojenje kao i dodatna histohemijska bojenja prema potrebi da bi se postavila dijagnoza. U strogo indikovanim slučajevima, poštujući standarde savremene patologije rade se dopunske imunohistohemijske analize kao i ISH, FISH i citogenetske analize.

Kao posebno izdavajamo:

 • Precizno utvrđivanje vrste i tipa tumora.
 • Određivanje histogenetskog porekla tumora.
 • Precizna klasifikacija hematoloških bolesti (leukemija i limfoma) prema najnovijim principima Svetske zdravstvene organizacije primenom IH i FISH.
 • Određivanje hormonskog profila neuroendokrinih tumora.
 • Receptorski status (Estrogen i Progesteron receptor) kod karcinoma dojke i drugih tumora kada se to zahteva.
 • HER-2 status (imunohistohemija i FISH analiza) kod karcinoma dojke i želuca, imunohistohemijski u svim slučajevima a FISH analizom po potrebi.
 • Index proliferacije, metastatski potencijal i parametri rezistencije na terapiju se određuju po potrebi odgovarajućim imunohisthemijskim ispitivanjima.
 • Procena rizika kancerske progresije kod nekih premalignih stanja (displazija) upotrebom ancilarnih markera (Ki-67. p53, p16. PTEN i dr).
 • Određivanje rizičnih hereditarnih genetskih sindroma.
 • Razgraničavanje ranih ili lokalno uznapredovalih od lokalno metastatskih karcinoma (detekciji mikrometastaza) u regionalnim limfnim čvorovima.
 • Određivanje minimalne rezidualne bolesti (u kostnoj srži i sl.).
 • Određivanje prognostičkih faktora i terapijske predikcije kod klasičnih hemoterapeutskih agenasa prediktivnim biomarkerima kao što su TS (timidilat sintaza), PDH (piruvat dehidrogenaza), VEGF, EGFR; kod ciljanih terapijskih molekularnih inhibatora kao što su HER-2 status (IHH i FISH score system) za karcinom dojke, želuca i kardije.
 • Neuromišićne biopsije, koje se obrađuju standardnim morfološkim metodama, enzimohistohemijskim metodama i imunohistohemijski.
 • Metoda In situ hibridizacija kojom se detektuje prisustvo Epstein- Barr virusne (EBV) infekcije i vrši se HPV (Human Papiloma virus) tipizacija sa određivanjem nisko i visoko rizičnih grupa. Ovom metodom se utvrđuje i klonalnost B-limfocita i plazmocita u slučaju sumnje na limfoproliferativno oboljenje.
 • Detekcija nekih virusnih ili bakterijskih agenasa u tkivu (H.pylori, EBV, CMV, HPV sojevi, HBV, HCV i dr.).