CENTAR ZA POLIKLINIČKU DIJAGNOSTIKU ISPITIVANJE I LEČENJE POREMEĆAJA ARTERIJSKOG KRVNOG PRITISKA

ARTERIJSKA HIPERTENIZIJA 

(povišen krvni pritisak) je najčešće hronično oboljenje savremenog čoveka.

CENTAR ZA POLIKLINIČKU DIJAGNOSTIKU, ISPITIVANJE I LEČENJE POREMEĆAJA ARTERIJSKOG KRVNOG PRITISKA u Domu zdravlja „Medicus Universlis“ objedinjuje rad više lekara različitih specijalnosti u cilju bržeg i efikasnijeg ispitivanja i lečenja bolesnika sa hipertenzijom u polikliničkim uslovima.

Posebnu pažnju posvećujemo prevenciji, blagovremenoj i pravilnoj dijagnozi, individualnom izboru antihipertenzivne terapije, sprečavanju, ranom otkrivanju i lečenju komplikacija povišenog krvnog pritiska. Opremljeni smo najsavremenijom opremom za dijagnozu, otkrivanje komplikacija i praćenje osoba sa povišenim krvnim pritiskom što omogućava izbor adekvatne terapije. Pored tima lekara kardiologa u lečenju učestvuju i lekari drugih specijalnosti: endokrinolog, nefrolog, neurolog, nutricionista-specijalista ishrane.

Na ovaj način pacijent sa hipertenzijom biva za kratko vreme ispitan ambulantno i odredjuje mu se najpovoljnija antihipertenzivna terapija. Terapija hipertenzije podrazumeva istovremenu promenu načina života (loših navika), edukaciju pacijenta i upotrebu lekova uz telefonske konsultacije sa Vašim kardiologom.

Dobra vest: Svi naši pacijenti imaju dobru regulaciju pritiska!

Ispitivanje i lečenje bolesnika sa hipertenzijom u Domu zdravlja „Medicus Universalis“ obavlja se po najvišim svetskim standardima, a prema opšte prihvaćenim vodičima dobre kliničke prakse usvojenim u našoj zemlji.

Domen rada Centra za Hipertenziju je:
 • Ispitivanje i lečenje pacijenata sa neregulisanim arterijskim krvnim pritiskom
 • Ispitivanje uzorka nastanka hipertenzije i dijagnostikovanje sekundarnih oblika hipertenzije
 • Ispitivanje hemodinamskih parametara kod pacijenta sa primarnom i sekundarnom hipertenzijom u cilju određivanja najpovoljnijeg načina lečenja i vrste antihipertenzivne terapije
 • Kontrola efikasnosti primenjene terapije putem periodičnih pregleda pacijenata
 • Utvrđivanje stanja vitalnih organa koji su izloženi komplikacijama zbog neregulisane hipertenzije
Postupak pri ispitivanju bolesnika i primenjene metode pregleda od strane interniste kardiologa obuhvataju:
 • Detaljan internistički i kardiološki pregled sa analizom elektrokardiograma
 • Ehokardiografski pregled kod pacijenata sa dokazanom hipertenzijom. Pomoću ovog pregleda moguće je otkriti komplikacije na srčanom mišiću i srčanim zaliscima koji nastaju kao posledica dugogodišnje neregulisane arterijske hipertenzije.
 • Test fizičkim opterećenjem (ERGO TEST), procena kardiovaskularnog rizika i praćenje vrednosti krvnog pritiska u naporu.
 • Ambulatorni monitorning krvnog pritiska (AMKP) pomoću aparata za 24-časovno registrovanje pritiska i analiza dobijenih vrednosti pritiska putem kompijuterskog programa.
 • Pregled aparatom za 24-48 časovno simanje EKG-a (Holter monitoring EKG-a) kod pacijenata sa simptomima srčane aritimije, omaglice ili gubitka svesti. Na ovaj način moguće je registrovati kratkotrajne i prolazne epizode ozbiljnih poremećaja srčanog ritma koje mogu ugroziti život bolesnika.
 • Kolor dopler karotidnih i vertebralnih arterija kao cerebrovaskularni skrining. Rano i pravovremeno otkrivanje ateromatoznih promena na zidovima arterija i procena cerebrovasklarnog rizika kao eventualna komplikacija hipertenzije.
Pregled lekara drugih specijalnosti

Prema proceni interniste kardiologa, pacijent se upućuje na pregled lekara drugih specijalnosti: endokrinologa, nefrologa, psihijatra, neurologa, oftalmologa, vaskularnog hirurga i specijalisti higijene ishrane (dijetetičar).

LEKAR SPECIJALISTA NEFROLOG

 • Vrši procenu bubrežne funkcije na osnovu anamneznih podataka, kliničkog pregleda i laboratorijskih analiza;
 • Donosi zaključak o eventualnom postojanju bubrežnog oboljenja koje igra ulogu u nastanku hipertenzije;
 • Zaključuje o posledicama dugogodišnje hipertenzije na bubrežnu funkciju;
 • Indikuje vršenje posebnih biohemijskih analiza krvi i urina kao i određivanje klirensa uree i kreatinina i 24h proteinurije u cilju ispitivanja bubrežne funkcije;
 • Indikuje i vrši ultrazvučni pregled bubrega i nadbubrežnih žlezda, a primenom Doppler metode ispituje brzinu protoka kroz bubrežne arterije sa ciljem da se isključi suženje bubrežne arterije kao uzrok hipertenzije;
 • Prema potrebi upućuje pacijenta na detaljnije nefrološko ispitivanje.

LEKAR SPECIJALISTA ENDOKRINOLOG

 • Vrši procenu funkcije endokrinih žlezda (putem fizičkog pregleda pacijenta i pregleda laboratorijskih analiza) čiji bi poremećaj mogao biti uzrok povišenog krvnog pritiska;
 • Pacijentu se izvrše laboratorisjke analize hormona kore i srži nadbubrežne žlezde (aldosterona i kateholamina) kao i hormona štitaste žlezde u cilju utvrdjivanja endokrinog porekla hipertenzije (tumori hipofize, nadbubrežne žlezde – kore i srži i hiperfunkcija štitaste žlezde);
 • Prema potrebi upućuje pacijenta na detaljnije endokrinološko ispitivanje.

LEKAR SPECIJALISTA NEUROLOG

 • Vrši neurološki pregled pacijenta sa hipertenzijom i simptomima od strane centralnog nervnog sistema (CSN);
 • Na osnovu anamnestičkih podataka pacijenta, kliničkog pregleda i uvida u prethodnu dokumentaciju procenjuje stanje CNS-a i zaključuje o mogućim komplikacijama dugogodišnje hipertenzije;
 • Prema potrebi upućuje pacijenta na detaljnije neurološko ispitivanje.

LEKAR SPECIJALISTA PSIHIJATAR U SARADNJI SA PSIHOLOGOM

 • Procenjuje ulogu vegetativnog nervnog sistema i njegovog povećanog tonusa (dominacija simpatikusa) kod pacijenata sa hipertenzijom;
 • Sagledava opšte somatsko stanje pacijenta;
 • Kroz razgovor sa pacijentom sagledava uzrok napetosti, straha, stresa, hipohondrije;
 • Razgovorom i medikamentnom terapijom pokušava da smanji napetost, anksioznost i poboljša san kod pacijenta sa hipertenzijom.

Neophodno je lečiti hipertenziju, jer se time dovodi do:

 • smanjenja nastanka moždanog udara za 35-40%
 • smanjenja nastanka akutnog infarkta srca za 20-25%
 • smanjenja nastanka srčane insuficijencije za više od 50%.

Najveći broj bolesnika (nekada i preko 80%) ima loše regulisane vrednosti krvnog pritiska.

Zašto je tako mali procenat uspešno lečenih hipertoničara? Polovina bolesnika ne zna da ima hipertenziju, polovina od onih koji znaju se ne leči, polovina od onih koji se leče ne leči se pravilno, samo 10 do 30% lečenih dostiže ciljne vrednosti krvnog pritiska – pomerimo procente zajedno.

U svakom trenutku možete zakazati pregled kardiologa koji će odgovoriti na Vaša pitanja, dati savete, predložiti adekvatnu terapiju.

24 AMBULATORNO AUTOMATSKO MERENJE KRVNOG PRITISKA (HOLTER PRITISKA)

Holter pritiska nezavisno od Vaše psihe, svesnog ili podsvesnog uticaja pokazuje tačne vrednosti krvnog pritiska tokom dana, noći, tj. fiziološke oscilacije. Sve u cilju ranog otkrivanja hipertenzije, odluke o uvođenju antihipertenzivne terapije, praćenju terapijskog efekta na vrednosti krvnog pritiska i određivanju doze i vremena uzimanja leka.  Aparat meri centralni arterijski pritisak analizom pulsnog talasa i vrši procenu elastičnosti zida arterija („starost“, krutost, zahvaćenost aterosklerozom). Merenje krvnog pritiska čini sastavni deo ispitivanja kardiovaskularnog sistema. Izvodi se savremenim aparatima koji obezbeđuju podatke o 24 časovonom prosečnom krvnom pritisku, kao i srednjim vrednostima tokom ograničenih vremenskih perioda, kao što su dan, noć ili jutro. 24 Ambulatorno automatsko merenje krvnog pritiska treba sprovesti u sledećim slučajevima:

 • Značajne promene kliničkog krvnog pritiska nađene tokom istog ili različitog perioda;
 • Visok klinički krvni pritisak izmeren kod osoba sa inače niskim ukupnim kardiovaskularnim rizikom;
 • Značajno odstupanje između vrednosti krvnog pritiska kliničkog i kućnog merenja;
 • Sumnja u rezistentnost na terapiju;
 • Sumnja na hipotenzivne epizode, posebno kod starijih i dijabetičara;
 • Povećan klinički krvni pritisak kod trudnica i sumnja na preeklampsiju.
PRIPREMA PACIJENTA ZA 24H HOLTER PRITISKA
 • Pacijent za vreme ispitivanja, pije svoju redovnu terapiju;
 • Za vreme ispitivanja garderoba pacijenta treba da je prilagođena aparatu tj ruka treba da je slobodna do ramena, jer u protivnom može doći do neadekvatnog registrovanja pritiska;
 • Tokom 24h AMKP, pacijent vodi dnevnik aktivnosti tj upisuje podatke o fizičkom naporu, mirovanju neobičnim događajima, dužini i kvalitetu noćnog sna;
 • Pacijentu se predlaže da se tokom ispitivanja bavi normalnim aktivnostima, da se uzdrži od prekomernog vežbanja i da drži ruku ispruženu i bez kretanja u vreme merenja aparata;
 • Aparat nikako ne isključivati ili kvasiti.

Na osnovu dobijenih vrednosti 24h ambulatornog monitoringa krvnog pritiska, lekar donosi odluku o određivanju odgovarajuće terapije ili o daljnjem dijagnostičkom ispitivanju (endokrinolog, nefrolog, psihijatar).

KARDIO I CEREBROVASKULARNA PROCENA RIZIKA, DIJAGNOSTIKA, PREVENCIJA I LEČENJE

Ovakav pregled daje uvid u postojeće faktore rizika, mnogo detaljniju procenu stanja srca i krvnih sudova, a samim tim i prognozu pacijenta, opredeljuje vrstu lečenja, ukoliko je ono potrebno, kao i dinamiku daljih tokova. Na osnovu kliničkog pregleda i dijagnostičkih nalaza dobija se predlog o načinu daljeg lečenja -invanzivna dijagnostika ili medikamentna terapija po principu: bezbednost pre svega, nijedan suvišan, nijedan uskraćen lek.

PAKET PODRAZUMEVA:
 • Pregled kardiologa,
 • Kolor Dopler EHOkardiografski pregled,
 • Kolor Dopler EHO karotidnih i vertebralnih arterija,
 • Kolor Dopler EHO  abdominalne aorte,
 • Kolor Dopler EHO štitaste žlezde,
 • Stres EHOkardigrafski bežični ergo test ili 12.kanalni 24h holter EKG-a ili ambulatorno 24h automatsko merenje krvnog pritiska,
 • Procena KV i CV rizika metodom: Tibijalno Brahijlani index (TBI,ABI-ankle brachial index): index ateroskleroze,
 • Regulacija krvnog pritiska,
 • Instaliranje aplikacije na Android mobilnom telefonu za daljinski pristup medicinskoj dokumentaciji.